محصولات

CPK 165 PRO
هرتز   Hertz

CPK 165 PRO

Cento سری سِنتو

« برآورده کننده تمام نیاز های سیستم های صوتی SPL در تمام خودروها »
CPX 165 PRO
هرتز   Hertz

CPX 165 PRO

Cento PRO سری سِنتو

« سری سنتو پرو: سری قابل اعتماد تجربه صدای هرتز برای شیفتگان بُرنا و جوان صدای ها-فای»
CPX 690 PRO
هرتز   Hertz

CPX 690 PRO

Cento سری سِنتو

« سری سنتو پرو: سری قابل اعتماد تجربه صدای هرتز برای شیفتگان بُرنا و جوان صدای ها-فای»