باکسهای دایچی

DBX 25.3
هرتز   Hertz

DBX 25.3

دایچی Dieci

« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »
DBX 252.3
هرتز   Hertz

DBX 252.3

دایچی Dieci

« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »
DBX 30.3
هرتز   Hertz

DBX 30.3

دایچی Dieci

« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »
DST 30.3B
هرتز   Hertz

DST 30.3B

Dieci دایچی

« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »
DST 30.3A
هرتز   Hertz

DST 30.3A

Dieci دایچی

« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »
DBA 200.3
هرتز   Hertz

DBA 200.3

Dieci دایچی

« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »