ساب ووفرهای اس پی ال SPL

SX 250D
هرتز   Hertz

SX 250D

SPL Show سری اس پی ال

« برآورده کننده تمام نیاز های سیستم صوتی SPL در تمام خوردوها »
MM12+MG12
هرتز   Hertz

MM12+MG12

SPL Monster سری اس پی ال

سری سیـ‍ار (موبایل) + سری سوار کننده (موتور)
MM15+MG15
هرتز   Hertz

MM15+MG15

SPL Monster سری اس پی ال

سری سیـ‍ار (موبایل) + سری سوار کننده (موتور)
SX 300D
هرتز   Hertz

SX 300D

SPL Show سری اس پی ال

« برآورده کننده تمام نیاز های سیستم صوتی SPL در تمام خوردوها »
SX 380D
هرتز   Hertz

SX 380D

SPL Show سری اس پی ال

« برآورده کننده تمام نیاز های سیستم صوتی SPL در تمام خوردوها »