سابهای دایچی

DS 25.3
هرتز   Hertz

DS 25.3

دایچی Dieci

«برآورد کننده تمام نیازها در تمام خودروها»
DS 30.3
هرتز   Hertz

DS 30.3

دایچی Dieci

«برآورد کننده تمام نیازها در تمام خودروها»
DS 250.3
هرتز   Hertz

DS 250.3

دایچی Dieci

«برآورد کننده تمام نیازها در تمام خودروها»
DS 300.3
هرتز   Hertz

DS 300.3

دایچی Dieci

«برآورد کننده تمام نیازها در تمام خودروها»