محصولات

HCX 690
هرتز   Hertz

HCX 690

Hi energy سری های انرژی

« کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده »