محصولات

DBX 25.3
هرتز   Hertz

DBX 25.3

دایچی Dieci

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو


DBX 25.3
قطر ساب 250 میلی متر (10 اینچ)/
باکس ساب از سری دایچی/
600 وات/
4 اهم
DCX 87.3
هرتز   Hertz

DCX 87.3

Dieci دایچی

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو


DCX 87.3
قطر 87 میلی متر (4/3 اینچ)/
عمق 45 میلی متر (8/1 اینچ)/
کواکسیال دوطرفه از سری دایچی/
60 وات/
4 اهم/
DCX 100.3
هرتز   Hertz

DCX 100.3

Dieci دایچی

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو

DCX 100.3
قطر 100 میلی متر ( 4 اینچ)/
عمق 50 میلی متر (2 اینچ)/
کواکسیال دوطرفه از سری دایچی/
60 وات/
4 اهم/
DCX 130.3
هرتز   Hertz

DCX 130.3

دایچی Dieci

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو

DCX 130.3

قطر 130 میلی متر ( 5 اینچ)/
عمق 59 میلی متر (3/2 اینچ)/
کواکسیال دوطرفه از سری دایچی/
80 وات/
4 اهم/
DCX 165.3
هرتز   Hertz

DCX 165.3

Dieci دایچی

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو

DCX 165.3

قطر 165 میلی متر ( 5/6 اینچ)/
عمق 72 میلی متر (8/2 اینچ)/
کواکسیال دوطرفه از سری دایچی/
120 وات/
4 اهم/
DCX 170.3
هرتز   Hertz

DCX 170.3

دایچی Dieci

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو

DCX 170.3

قطر 170 میلی متر ( 7/6 اینچ)/
عمق 51 میلی متر (2 اینچ)/
کواکسیال دوطرفه از سری دایچی/
100 وات/
4 اهم/
DCX 690.3
هرتز   Hertz

DCX 690.3

دایچی Dieci

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو

بیضی 9×6 اینچ/
عمق 98 میلی متر (9/3 اینچ)/
کواکسیال سه طرفه از سری دایچی/
180 وات/
4 اهم/
DCX 710.3
هرتز   Hertz

DCX 710.3

دایچی Dieci

« سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو

»

بیضی 10×7 اینچ/
عمق 110 میلی متر (3/4 اینچ)/
کواکسیال سه طرفه از سری دایچی/
300 وات/
4 اهم/
DSK 130.3
هرتز   Hertz

DSK 130.3

Dieci دایچی

کامپوننت 13 دایچی
« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »
DSK 170.3
هرتز   Hertz

DSK 170.3

دایچی Dieci

کامپوننت دو مسیره دایچی کیفیت بالا در نهایت سادگی