بلندگوهای انرژی

ECX 570.5
هرتز   Hertz

ECX 570.5

Energy سری

« کارآمد، انعطاف پذیر، آسان در نصب »
ECX 165.5
هرتز   Hertz

ECX 165.5

انرژی Energy

« کارآمد، انعطاف پذیر، آسان در نصب »
ECX 130.5
هرتز   Hertz

ECX 130.5

Energy انرژی

« کارآمد، انعطاف پذیر، آسان در نصب »
ECX 100.5
هرتز   Hertz

ECX 100.5

Energy انرژی

« کارآمد، انعطاف پذیر، آسان در نصب »
ECX 690.3
هرتز   Hertz

ECX 690.3

Energy انرژی

بلندگو کواکسیال سه مسیره ECX 690.3 (توییتر، ووفر، سوپرتوییتر) بیضی از سری انرژی هرتز
«سری انرژی، کارآمد، منعطف، نصب روان»