بلندگوهای های انرژی

HCX 690
هرتز   Hertz

HCX 690

Hi energy سری های انرژی

« کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده »
HCX 130
هرتز   Hertz

HCX 130

Energy سری

« کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده »
HCX 165
هرتز   Hertz

HCX 165

Hi-Energy سری های انرژی

« کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده »