کامپوننتهای دایچی

DT 24.3
هرتز   Hertz

DT 24.3

دایچی Dieci

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو


DT 24.3
قطر 24 میلی متر (9/0 اینچ)/
قطر 20 میلی متر (8/0 اینچ)/
توئیتر از سری دایچی/
80 وات/
4 اهم
DSK 130.3
هرتز   Hertz

DSK 130.3

Dieci دایچی

کامپوننت 13 دایچی
« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »
DSK 165.3
هرتز   Hertz

DSK 165.3

Dieci دایچی

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو


DSK 165.3
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ)/
کامپوننت دوطرفه از سری دایچی/
160 وات/
4 اهم/
DSK 170.3
هرتز   Hertz

DSK 170.3

دایچی Dieci

کامپوننت دو مسیره دایچی کیفیت بالا در نهایت سادگی