کامپوننتهای دایچی

DT 24.3
هرتز   Hertz

DT 24.3

دایچی Dieci

« برآورده کننده تمام نیازها در تمام خودروها »
DSK 130.3
هرتز   Hertz

DSK 130.3

Dieci دایچی

کامپوننت 13 دایچی
« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »
DSK 165.3
هرتز   Hertz

DSK 165.3

Dieci دایچی

« برآورده کننده تمام نیازها در تمام خودروها »
DSK 170.3
هرتز   Hertz

DSK 170.3

دایچی Dieci

کامپوننت دو مسیره دایچی کیفیت بالا در نهایت سادگی