کامپوننتهای های انرژی

HSK 130
هرتز   Hertz

HSK 130

Hi-Energy سری های انرژی

« کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده »
HSK 165

HSK 165

Hi-Energy سری های انرژی

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
HSK 165XL
هرتز   Hertz

HSK 165XL

Hi-Energy سری های انرژی

« کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده »
HSK 163
هرتز   Hertz

HSK 163

Hi-Energy سری های انرژی

« کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده »