عایق اس تی پی مدل STP Noise Block

عایق اس تی پی مدل STP Noise Block

عایق اس تی پی مدل STP Noise Block

عایق اس تی پی مدل STP Noise Block

اندازه هر ورق: 570 × 350 میلی متر
ضخامت هر ورق: 2 میلی متر
عایق اس تی پی مدل STP Black Silver

عایق اس تی پی مدل STP Black Silver

عایق اس تی پی مدل STP Black Silver

عایق اس تی پی مدل STP Black Silver

برند: اس تی پی

اندازه هر ورق: 500 × 750 میلی متر
ضخامت هر ورق: 1.8 میلی متر
عایق اس تی پی مدل STP Splen 08

عایق اس تی پی مدل STP Splen 08

عایق اس تی پی مدل STP Splen 08

عایق اس تی پی مدل STP Splen 08

برند: اس تی پی

اندازه هر ورق: 500 × 375 میلی متر
ضخامت هر ورق: 8 میلی متر
عایق اس تی پی مدل STP Lava

عایق اس تی پی مدل STP Lava

عایق اس تی پی مدل STP Lava

عایق اس تی پی مدل STP Lava

برند: اس تی پی

اندازه هر ورق: 470 × 750 میلی متر
ضخامت هر ورق: 5 میلی متر
عایق اس تی پی مدل STP Devil's Gold

عایق اس تی پی مدل STP Devil's Gold

عایق اس تی پی مدل STP Devil's Gold

عایق اس تی پی مدل STP Devil's Gold

برند: اس تی پی

اندازه هر ورق: 470 × 750 میلی متر
ضخامت هر ورق: 3 میلی متر
عایق اس تی پی مدل STP Acoustic Block

عایق اس تی پی مدل STP Acoustic Block

عایق اس تی پی مدل STP Acoustic Block

عایق اس تی پی مدل STP Acoustic Block

برند: اس تی پی
اندازه هر ورق: 200 × 500 میلی متر
ضخامت هر ورق: 100 میلی متر
عایق اس تی پی مدل STP Qattara

عایق اس تی پی مدل STP Qattara

عایق اس تی پی مدل STP Qattara

عایق اس تی پی مدل STP Qattara

برند: اس تی پی

اندازه هر ورق: 470 × 730 میلی متر
ضخامت هر ورق: 6 میلی متر

موارد مصرف:
کفی جلوی ماشین
عایق اس تی پی مدل STP Sonora

عایق اس تی پی مدل STP Sonora

STP Sonora

عایق اس تی پی مدل STP Sonora

برند: اس تی پی

اندازه هر ورق: 470 × 750 میلی متر
ضخامت هر ورق: 5 میلی متر
موارد مصرف: پانل بیرونی درها