محصولات

MPX 165.3 PRO
هرتز  Hertz

MPX 165.3 PRO

Mille میل

« تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین»

قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
کواکسیال از سری میل/
200 وات/
اهم/
MPX 690.3
هرتز  Hertz

MPX 690.3

Mille میل

« تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین »

بیضی 9×6 اینچ /
کواکسیال سه طرفه(3way) از سری میل/
260 وات/
4 اهم
MLK 1650.3 LEGEND
هرتز  Hertz

MLK 1650.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MLK 1650.3 LEGEND
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
300 وات/
4 اهم/
MPK 130.3 PRO
هرتز  Hertz

MPK 130.3 PRO

Mille PRO میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MPK 130.3 PRO
قطر 130 میلی متر (5 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
200 وات/
4 اهم/
MPK 163.3 PRO
هرتز  Hertz

MPK 163.3 PRO

Mille PRO میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MPK 163.3 PRO
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
300 وات/
4 اهم/
ML 2000.3 LEGEND
هرتز  Hertz

ML 2000.3 LEGEND

Mille سری میل

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


ML 2000.3 LEGEND
قطر 200 میلی متر (8 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1400 وات/
4 اهم/
تک کویل
ML 2500.3 LEGEND
هرتز  Hertz

ML 2500.3 LEGEND

Mille سری میل

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


ML 2500.3 LEGEND
قطر 250 میلی متر (10 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1400 وات/
4 اهم
MP 250 D2.3 PRO
هرتز  Hertz

MP 250 D2.3 PRO

Mille سری میل

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MP 250 D2.3 PRO
قطر 250 میلی متر (10 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1200 وات/
2+2 اهم
MP 250 D4.3 PRO
هرتز  Hertz

MP 250 D4.3 PRO

Mille سری میل

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MP 250 D4.3 PRO
قطر 250 میلی متر (10 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1200 وات/
4+4 اهم/
MP 300 D2.3 PRO
هرتز  Hertz

MP 300 D2.3 PRO

Mille سری میل

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MP 300 D2.3 PRO
قطر 300 میلی متر (12 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1200 وات/
2+2 اهم
MP 300 D4.3 PRO
هرتز  Hertz

MP 300 D4.3 PRO

Mille Pro سری میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MP 300 D4.3 PRO
قطر 300 میلی متر (12 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1200 وات/
4+4 اهم/
MPK 165.3 PRO
هرتز  Hertz

MPK 165.3 PRO

Mille PRO میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MPK 165.3 PRO
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
220 وات/
4 اهم/
MPK 165P.3 PRO
هرتز  Hertz

MPK 165P.3 PRO

Mille PRO میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MPK 165P.3 PRO
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
230 وات/
3 اهم/
MPK 1650.3 PRO
هرتز  Hertz

MPK 1650.3 PRO

Mille PRO میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MPK 1650.3 PRO
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
250 وات/
3 اهم/
MLK 165.3 LEGEND
هرتز  Hertz

MLK 165.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین

MLK 165.3 LEGEND
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
300 وات/
4 اهم/
MLK 700.3 LEGEND
هرتز  Hertz

MLK 700.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MLK 700.3 LEGEND
قطر 70 میلی متر (3 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
200 وات/
4 اهم/
ML 3000
هرتز  Hertz

ML 3000

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
ML 3800
هرتز  Hertz

ML 3800

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
ML 1650.3 LEGEND
هرتز  Hertz

ML 1650.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین

ML 1650.3 LEGEND
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
ووفر از سری میل/
250 وات/
4 اهم/