محصولات

MLK 1650.3 LEGEND
هرتز  Hertz

MLK 1650.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPK 130.3 PRO
هرتز  Hertz

MPK 130.3 PRO

Mille PRO میل پرو

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPK 163.3 PRO
هرتز  Hertz

MPK 163.3 PRO

Mille PRO میل پرو

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
ML 2000.3 LEGEND
هرتز  Hertz

ML 2000.3 LEGEND

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
ML 2500.3 LEGEND
هرتز  Hertz

ML 2500.3 LEGEND

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MP 250 D2.3 PRO
هرتز  Hertz

MP 250 D2.3 PRO

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MP 250 D4.3 PRO
هرتز  Hertz

MP 250 D4.3 PRO

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MP 300 D2.3 PRO
هرتز  Hertz

MP 300 D2.3 PRO

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MP 300 D4.3 PRO
هرتز  Hertz

MP 300 D4.3 PRO

Mille Pro سری میل پرو

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPK 165.3 PRO
هرتز  Hertz

MPK 165.3 PRO

Mille PRO میل پرو

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPK 165P.3 PRO
هرتز  Hertz

MPK 165P.3 PRO

Mille PRO میل پرو

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPK 1650.3 PRO
هرتز  Hertz

MPK 1650.3 PRO

Mille PRO میل پرو

سیستم صوتی کامپوننت سری میل پرو دو مسیره MPK 1650.3 PRO با ووفر 16.5 سانتی (6.5 اینچی) و توییتر 3.5 سانتی (1.38 اینچی)
«سری میل پرو، تکاملی حرفه‌ای»
MLK 165.3 LEGEND
هرتز  Hertz

MLK 165.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

سیستم صوتی کامپوننت سری میل لِجِند دو مسیره MLK 165.3 LEGEND با ووفر 16.5 سانتی (6.5 اینچی) و توییتر 3.5 سانتی (1.38 اینچی)
«سری میل لجند، تکاملی که افسانه ساخته»
MLK 700.3 LEGEND
هرتز  Hertz

MLK 700.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

سیستم صوتی کامپوننت سری میل لِجِند دو مسیره MLK 700.3 LEGEND با ووفر 7 سانتی (3 اینچی) و توییتر 3.5 سانتی (1.38 اینچی)
«سری میل لجند، تکاملی که افسانه ساخته»
MPX 165.3 PRO
هرتز  Hertz

MPX 165.3 PRO

Mille میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPX 690.3
هرتز  Hertz

MPX 690.3

Mille میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
ML 3000
هرتز  Hertz

ML 3000

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
ML 3800
هرتز  Hertz

ML 3800

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
ML 1650.3 LEGEND
هرتز  Hertz

ML 1650.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »