کامپوننتهای میل

ML 1800.3 LEGEND
هرتز   Hertz

ML 1800.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


ML 1800.3 LEGEND
قطر 180 میلی متر (7 اینچ) /
ووفر از سری میل/
400 وات/
4 اهم/
MLK 1650.3 LEGEND
هرتز   Hertz

MLK 1650.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MLK 1650.3 LEGEND
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
300 وات/
4 اهم/
MPK 130.3 PRO
هرتز   Hertz

MPK 130.3 PRO

Mille PRO میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MPK 130.3 PRO
قطر 130 میلی متر (5 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
200 وات/
4 اهم/
MPK 163.3 PRO
هرتز   Hertz

MPK 163.3 PRO

Mille PRO میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MPK 163.3 PRO
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
300 وات/
4 اهم/
MPK 165.3 PRO
هرتز   Hertz

MPK 165.3 PRO

Mille PRO میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MPK 165.3 PRO
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
220 وات/
4 اهم/
MPK 165P.3 PRO
هرتز   Hertz

MPK 165P.3 PRO

Mille PRO میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MPK 165P.3 PRO
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
230 وات/
3 اهم/
MPK 1650.3 PRO
هرتز   Hertz

MPK 1650.3 PRO

Mille PRO میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MPK 1650.3 PRO
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
250 وات/
3 اهم/
MLK 165.3 LEGEND
هرتز   Hertz

MLK 165.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین

MLK 165.3 LEGEND
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
300 وات/
4 اهم/
MLK 700.3 LEGEND
هرتز   Hertz

MLK 700.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MLK 700.3 LEGEND
قطر 70 میلی متر (3 اینچ) /
سیستم کامپوننت از سری میل/
200 وات/
4 اهم/
MLK2TW
هرتز   Hertz

MLK2TW

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »